HBTQ+?

Hbtq+ är en vanlig förkortning som när den skrivs ut blir:

homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers. På Egalia har vi lagt till ett + för att komma ihåg att det finns fler uttryck och läggningar än de fyra i hbtq. De flesta som besöker Egalia definierar sig på något sätt inom förkortningen hbtq+, eller är nyfikna på att veta mer om vad det innebär att vara hbtq. På Egalia vet vi att könsidentitet, könsuttryck och sexualitet är superviktiga grejer i våra liv. Därför är det så extra viktigt att man får bestämma dessa saker själv. På Egalia tänker vi att könsidentitet och sexualitet kan ändras flera gånger i livet. Och det är bara en själv som bestämmer hur man väljer att definiera och uttrycka sig!

Om en är transsexuell betyder det att ens juridiska kön från när en föddes inte är samma som ens könsidentitet. En kan t.ex. födas med vagina och ha ”tjej” som juridiskt kön, men veta att ens könsidentitet är kille. En del transsexuella väljer att med hjälp av hormoner och operationer ändra på sin kropp så att det passar ihop med hur en tänkt sig sin könsidentitet. Andra är bekväma med sin kropp som den är och väljer att låta bli.

Transperson beskriver en person vars könsidentitet och könsuttryck bryter mot cis-normen. En kan vara transperson på väldigt många sätt, som exempel kan en vara transsexuell, inter-gender, transgenderist, a-gender, transvestit, genderbender, non-gender, genderfuck o.s.v.
Trans handlar om könsidentitet och som transperson kan en ha vilken sexuell läggning som helst.
Kan jämföras med ordet icke-binär.

En persons sexualitet handlar om vem en blir kär i, kåt på eller ligger med och vilka könsidentiteter de har. Om en är mest intresserad av personer som har samma könsidentitet som en själv kallas det homosexuell, om en är intresserad av personer med en annan könsidentitet kallas det heterosexuell. Om en är intresserad av flera olika könsidentiteter eller om det inte spelar någon roll för en kan det kallas bisexuell eller pansexuell.

Ordet queer kommer från feministisk teori och handlar om att undersöka och ifrågasätta normer om könsidentitet och sexualitet. Queer kan både betyda ett sätt att tänka på om heteronormen och cisnormen, och en könsidentitet.

Pronomen är ord vi använder för att prata om en person utan att säga deras namn. Det kan till exempel vara hen, hon, han, den, hin eller något annat.

Med könsuttryck menas hur en ser ut. Det finns en massa normer som säger hur vi tror en killer ser ut och hur vi tror en tjej ser ut. Ibland kan en vilja bryta de normerna, ibland kan en vilja passa in i dem mer. Det kan till exempel handla om att en är icke-binär och vill se androgyn ut, eller att en är transtjej och vill sminka sig.

En persons könsidentitet är hur den själv känner sig, vilket kön den känner sig som eller upplever att den är. Ens könsidentitet/genus har inget att göra med vad om en har penis, vagina eller något annat, eller om andra tycker en ser ut som en kille eller tjej. Det är bara en själv som kan säga vilken könsidentitet/genus den har.

Ordet kön beskriver vad som syns mellan benen när en föds, t.ex. penis eller vagina. Det är inte samma sak som könsidentitet, även om många råkar använda det så. Kön är vad som fysiskt finns på ens kropp, och går att ändra men hjälp av hormoner och operationer om det inte passar ihop med ens könsidentitet om en vill.
När en föds får en också ett juridiskt kön tilldelat till sig, d.v.s. den könsidentitet de antog att en skulle ha på grund av ens fysiska kön.

Att vara pansexuell betyder att en ibland, ofta eller alltid blir kåt på, kär i, ligger med och/eller fantiserar om personer oavsett vilket/vilka kön de har.
Kallas även bisexuell.

En norm är en oskriven regel, ett sätt att se ut, bete sig eller vara som samhället säger är ok. Det är oftast det sätt att vara som är mest vanligt eller som folk tror är mest vanligt. Ofta beter sig samhället som att de människor som passar i våra normer är bättre än de som inte gör det. Om en inte stämmer in på normen kan det kännas jobbigt när andra, som själva passar i normen, säger till en att en är annorlunda.

Att vara icke-binär betyder att en inte känner igen sig i cis-normen. En kan till exempel känna sig som tjej ibland och kille ibland, som någonstans mitt emellan, eller som något helt annat än någon av dem. Det finns många sätt att vara icke-binär.

Kan jämföras med ordet transperson.

Att vara homosexuell innebär att en ibland, ofta eller alltid blir kåt på, kär i, ligger med och/eller fantiserar om personer som har samma kön som en själv (t.ex. tjej + tjej eller annat + annat).

Hetero-normen är en oskriven regel i samhället som säger att en bara kan vara intresserad av personer av annat kön än en själv. Hetero-normen och cis-normen kommer ofta tillsammans. I hetero-normen tror en alltså att det bara finns två kön, och att killar bara kan bli kära i/kåta på tjejer och tvärtom.

Att vara heterosexuell betyder att en ibland, ofta eller alltid blir kåt på, kär i, ligger med och/eller fantiserar om personer av ett annat kön än en själv (till exempel kille + tjej, tjej + annat).

En cis-person är en person uppfyller samhällets normer om könsidentitet och könsuttryck. Exempel på en cis-person är en person vars könsidentitet stämmer överens med det kön en juridiskt sett blev tilldelad sig vid födseln och vars könsuttryck stämmer överrens med de föreställningar och förväntningar som finns kring just det könet.

Cis-normen är en oskriven regel i samhället som säger att en bara kan vara antingen kille eller tjej, och att det bestäms av vad för kön som syns mellan benen när en föds.

Att vara bisexuell betyder att en ibland, ofta eller alltid blir kåt på, kär i, ligger med och/eller fantiserar om personer oavsett vilket/vilka kön de har.
Kallas även pansexuell.

Att vara asexuell betyder att en aldrig eller sällan blir kåt på någon annan eller vill ha sex. En asexuell person kan fortfarande bli kär och gilla att kramas och pussas, eller inte gilla det. En kan ha vilken annan sexualitet och könsidentitet som helst och vara asexuell (t.ex. kille, homosexuell och asexuell).
Kallas även ace.

Androgyn är ett ord som beskriver en person som inte känner igen sig i cis-normen. Oftast handlar det om hur en ser ut, att en inte ser ut som en ”typisk” tjej eller kille. Men att vara androgyn kan också vara en könsidentitet, ett av många sätt att vara icke-binär.

Tips!

Här har vi samlat tips på media av HBTQ-personer och med queera berättelser. Kom gärna med fler tips!